ورود اعضاء

   

پسورد خود را فراموش کرده اید؟

به سایت مهندسی ذهن RJ خوش آمدید

مهندسی ذهن RJ

سپارم مغزخود رانزد آرجی. . . . . . .

تاریخ درج: شنبه ، 8 شهريور ، 1393


سپـــــــارم مغزخود رانزد آرجــی

شود اندیشـــــه ام شایان ولی کی؟

نمی دانــــــم زمانش را ولی زود

بگردد زنــــدگی از بهــــــر من good

مخت را می کنــد تعمیر بی هیچ

بدون یک عدد مهـــــــره و یا پیـــــــچ

فقط با چنـــــــــــد تمرین اضافی

همین بس، می شود کافی و شافـی

بود فکــرت مثــــــــــال کــامپیوتر

امیـــد آنــکه شود حل بی قــــر و فــر

بود مشــــــــروط بر انجـام تمرین

بدون فــکر و بـی تغیــیـــر، فقط ایـــن

بده انجــام تمرین ها رو بی Why

بشـد شعرم تمام ای دوستــــان Bye

فرزانه کیانپور- دانش پژوه اصفهان