برنامه ی رادیویی ما و باریخ- قسمت اول

قسمت اول برنامه ی رادیویی ما و باریخ

موضوع برنامه: آینده پژوهی

کارشناس برنامه: سید محمد رجایی رامشه

خلاصه این قسمت:

برنامه رادیویی ما و باریخ

کارشناس برنامه: سید محمد رجایی رامشه

Spread the word. Share this post!