دستاوردهای RJ

دستاوردهای RJ

دستاوردهای RJ

تربیت مربی کودک خلاق RJ

مهد و پیش دبستان RJ

مهد و پیش دبستان RJ

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان دوره ای را با عنوان آموزش مربی کودک خلاق جهت افزایش سطح علمی و مهارتی مربیان این حوزه برگزار کرده است ….

مصاحبه با خانم الهه خاشعی – موسس و مدیر اولین مدرسه مدل RJ در ایران

مصاحبه با خانم الهه خاشعی – موسس و مدیر اولین مدرسه مدل RJ در ایران