نیروی انسانی ۲

بنیان گذار مهارت های فکری مدل RJ

اعضای هیات علمی RJ

سید محمد رجایی رامشه


بیشتر . . .

فاطمه جوانمردی


بیشتر . . .

ملیحه شایگانی نهاد


بیشتر . . .

اساتید مورد تایید RJ

احسان زند


بیشتر . . .

لعیا صنعتی نیا


بیشتر . . .

مریم ولی زاده


بیشتر . . .

Spread the word. Share this post!

Leave a comment