شاعر: دانشجوی مهندسی ذهن RJ – الهام سلیمی نیا
به مناسبت روز معلم

هدیه روز معلم تقدیم به استاد بزرگوار جناب آقای سید محمد رجایی رمشه

شعر به پاس قدردانی به مناسبت روز معلم

<<تقدیم به استاد بزرگوارم جناب آقای سید محمد رجایی رامشه>>

الهام سلیمی نیا-اردیبهشت۱۳۹۶