کلاس مهارتهای مدیریت به روش RJ ، تهران-اصفهان روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری یک مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۸:۱۵ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری۲ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱ تا ۱۲ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز پنج شنبه با حضور بنیانگذار مدلRJ “سید محمد رجایی رامشه” در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۹/۱۴ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

کودک اندیشمند مدل RJ مرکز تهران

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۴  ساعت ۱۲ تا ۱۳:۱۵ در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدل RJ بابل

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز بابل روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز سه شنبه در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۹/۱۲ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مهارتهای مدیریت به روش RJ

کلاس مهارتهای مدیریت به روش RJ ، تهران-اصفهان روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۸:۱۵ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرینشهر زمان: ۱۵ تا ۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره مهارتهای فکری۱ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز جمعه مورخ ۹۸/۰۸/۲۴ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹ تا ۱۱ در مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ مرکز تهران

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۳  ساعت ۱۱ تا ۱۲:۱۵ در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۳  تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز پنج شنبه با حضور بنیانگذار مدلRJ “سیدمحمدرجایی رامشه” در دفتر اصفهان برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۸/۲۳ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان با حضور بنیانگذار مدل RJ “سید محمد رجایی رامشه” برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرینشهر زمان: ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند با مدل RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز سه شنبه در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مبانی و اصول مدیریت به روشRJ

کلاس مبانی و اصول مدیریت به روش RJ روز دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدل RJ بابل

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز بابل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز جمعه مورخ ۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۶ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ  تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند مدل فکری RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکری RJ روز سه شنبه در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدل RJ بابل

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز بابل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مرکز بابل

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدل RJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۹ تا ۱۱ مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۹ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۲ مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری۲ مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ بابل

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز بابل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۸ تا ۲۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۷ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدلRJ فردیس

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ساعت ۹ تا ۱۱ مرکز فردیس برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۲ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرین شهر ساعت: ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند مدل فکری RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکریRJ روز سه شنبه در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ بابل

مهارتهای فکری یک مدل RJ مرکز بابل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۸ تا ۱۶ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 
توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و آموزشی آموزگاران و دبیران ریاضی با مدلRJ

کارگاه شناخت و پیشرفت های روز دنیا

  کارگاه شناخت و پیشرفت های روز دنیا در راستای توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و آموزشی آموزگاران و دبیران ریاضی با مدلRJ مدرس: استاد سید محمد رجایی رامشه بنیان گذار مدل RJ ویژه معلمان و دبیران اول تا دوازدهم در منطقه لنجان اصفهان

 

مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷۰/۲۵ساعت ۱۷تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۵دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند مدل فکری RJ

کلاس تربیت فرزند بر اساس مدل فکریRJ روز سه شنبه در دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: ۹۸/۰۷/۲۳ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸-۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۸  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای خلاقیت۲ مدلRJ

مهارتهای خلاقیت۲ مدلRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز جمعه مورخ ۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع کلاس مهارتهای فکری۲ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

اطلاعیه فوری کلاس مربیگری۹۴ مدل RJ

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تعطیل می باشد. روز و ساعت برقراری کلاس، متعاقبا اعلام خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرین شهر ساعت: ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت فرزند مدل فکریRJ

کلاس تربیت فرزند مدل فکریRJ سه شنبه ها در مرکز تهران برگزار خواهد شد. شروع دوره: ۹۸/۰۷/۱۶ ساعت: ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری تهران

کلاس فیزیولوژی اعصاب مدلRJ مربیگری مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره مهارتهای فکری۱ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره مربیگری۹۷ مهارتهای فکری مدلRJ

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱۱ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>    

 

دوره مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۱  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهشسرای زرین شهر ساعت: ۱۵ تا ۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز تهران-اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران به همراه اندیش ورزان دوره مربیگری اصفهان بصورت مجازی، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰ خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴  ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۴  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RåJ >>>

 

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران به همراه اندیش ورزان دوره مربیگری اصفهان بصورت مجازی، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۳۰ خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۸  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران مورخ ۹۸/۰۶/۲۴ تعطیل می باشد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران به همراه اندیش ورزان دوره مربیگری اصفهان بصورت مجازی، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۵ا باحضور ” سید محمد رجایی رامشه” بنیانگذار مدل RJ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

اطلاعیه کلاسهای دپارتمان RJ

به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می رساند که کلیه ی کلاسهای دپارتمان RJ طی هفته ی جاری از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ تا پایان روز جمعه مورخ ۹۸/۰۶/۲۲ تعطیل می باشد.

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره تکمیلی ارتباطات RJ مرکز اصفهان

دوره ی تکمیلی ارتباطات RJ مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۴  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ مدل برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره تکمیلی ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی تکمیلی ارتباطات RJ مرکز تهران روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.باسپاس. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (دو هفته ی آینده) مرکز تهران تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲/۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۷  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ مدل برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره مهارتهای فکری۱ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۸ تا ۲۰ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۱ مدلRJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶-۱۴ مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی تکمیلی ارتباطات مدلRJ- اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ دوره ی تکمیلی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ

دوره تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکریRJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدلRJ مرکز اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره مهارتهای فکری۲ مدلRJ اصفهان

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری یک مدلRJ زرین شهر

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

 

دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ تهران

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.باسپاس. دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری مدلrj

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲/۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری۱ مدل RJ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۶-۱۴ مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی تکمیلی ارتباطات مدلRJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ دوره ی تکمیلی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۳۱  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

عید غدیر مبارک

دپارتمان مهندسی ذهن، مهارتهای فکری و خلاقیتRJ، ضمن عرض تبریک عید سعید غدیر اعلام میدارد که تمامی کلاسهای مورخ روز سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۹ تعطیل می باشد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>  

 

مربیگری مهارتهای فکری مدل RJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۶ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدلRJ مرکز بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷-۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲ با حضور “سید محمد رجایی رامشه“برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ با حضور “سید محمد رجایی رامشه” در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴  دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ مرکز تهران تعطیل می باشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره مهارتهای فکری یک مدلRJ

مهارتهای فکری یک مدل RJ ویژه معلمان زرین شهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ با حضور بنیانگذار مدلRJ سید محمد رجایی رامشه برگزار خواهد شد. مکان: پژوهش سرای زرین شهر زمان: ساعت ۱۷-۱۵ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

 

اطلاعیه دوره ارتباطات مدل RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ ساعت۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ با حضور سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری rj، در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

عید قربان مبارک

دپارتمان مهندسی ذهن، مهارتهای فکری و خلاقیتRJ، ضمن عرض تبریک عید سعید قربان اعلام میدارد که تمامی کلاسهای مورخ روز دوشنبه ۲۱/۰۵/۹۸ تعطیل می باشد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مربیگری مهارتهای فکری مدل RJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰با حضور بنیانگذار مدل RJ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری۲ مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲/۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۹/۳۰ تا ۱۱/۳۰ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدلRJ مرکز تهران

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز تهران روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷  ساعت ۱۶-۱۴ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶  ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>  

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲/۳۰ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی کودک اندیشمند RJ

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۹/۳۰ تا ۱۱/۳۰ دوره ی کودک اندیشمند مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶ تا ۱۸ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ساعت ۱۶/۳۰-۱۴/۳۰برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹  ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲  ساعت ۱۹-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 
 

دوره ارتباطات RJ مرکز تهران

دوره ی ارتباطات RJ مرکز تهران روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>> mind engineering

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 
 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴-۱۲ با حضور بنیانگذار مدل RJ سید محمد رجایی رامشه برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهاکی فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ با حضور بنیانگذار مدلRJ سیدمحمد رجایی رامشه در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری مدلRJ تیرماه ۹۷

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ با حضور بنیانگذار مدلRJ سیدمحمد رجایی رامشه برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ تا ۱۹   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ

کلاس مربیگری خلاقیت مدل RJ مرکز اصفهان با حضور بنیانگذار مدلRJ ” سید محمد رجایی رامشه” روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت: ۱۵-۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس ارتباطات RJ

به اطلاع می رساند که روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۵ دوره ی ارتباطات مدل RJ مرکز تهران، تعطیل می باشد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ

همایش ایده پردازی و تحول در آموزش با مدلRJ با حضور دکتر سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل RJ  محل برگزاری: اصفهان، زرین شهر زمان: ۲۶ تیرماه ۹۸ ساعت: ۱۱ تا ۱۳ جهت شرکت در همایش ثبت نام خود ر از طریق لینک زیر انجام دهید: https://zarinp.al/254630 تلفن تماس: ۰۹۳۵۶۹۶۷۹۵۷   قسمتهایی از همایش به

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار خواهدشد <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری مدلRJ تیرماه ۹۷

مهارتهای فکری ۱ مدلRJ تیرماه ۹۷ مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ تا ۱۹   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز تهران

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. مدرس: سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

! اطلاعیه مهم و فوری !

! اطلاعیه مهم و فوری ! اندیش ورزانی که کارورزی دوره کودک خلاق را گذرانیده اند؛ تا تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ برای تکمیل مدارک فارغ التحصیلی، فرصت دارند. به همین منظور لازم است در اسرع وقت با مسئول امور اداری مستقر در نمایندگی های دپارتمانRJ تماس حاصل نمایند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و

 

دوره مربیگری مهارتهای فکری مدل RJ

دوره مربیگری مهارتهای فکری مدل RJ کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

زبان انگلیسی نوروساینس مدل RJ بابل

کلاس زبان انگلیسی نوروساینس به روش RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ مرکز اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ در مرکز اصفهان برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی ۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری RJ اصفهان

کلاس مربیگری۹۴ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری مدلRJ تیرماه ۹۷

مهارتهای فکری ۱ مدلRJ مرکز اصفهان مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ تا ۱۹   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. علاقمندان عزیز در اصفهان می توانند به صورت مجازی در کلاس حضور یابند. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. مدرس: سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ دفتر اصفهان

پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر اصفهان برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی۹۷ مدل RJ

کلاس تربیت مربی ۹۷ مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ساعت ۱۴-۱۲ برگزار خواهدشد.

 

دوره ارتباطات مدل RJ دفتر مرکزی

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 
همکار گرامی سرکار خانم فداکاران، درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم....دپارتمان مهارتهای فکری RJ

همکار گرامی سرکار خانم فداکاران

همکار گرامی سرکار خانم فداکاران از شنیدن خبر فوت مادر گرامیتان بسیار متاثر گشتیم. این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم. ما را در غم خود شریک بدانید.   به همین مناسبت تمامی کلاسهای مهارتهای فکری RJ در مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تعطیل اعلام می گردد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن

 

کلاس مهارتهای فکری یک RJ تهران

کلاس مهارتهای فکری یک مدل RJ روز  جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر تهران برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره ارتباطات به روش RJ

شروع دوره ارتباطات به روش RJ در اصفهان به اطلاع کلیه علاقمندان که ترم یک مهارتهای فکری RJ را با موفقیت به پایان رسانده اند و همچنین سایر شرکت کنندگان در دوره های RJ می رساند که دوره ی ارتباطات از روز پنج شنبه ۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵ الی ۱۷ آغاز خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و

 

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری RJ

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهدشد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ – تهران

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸  ساعت ۱۸ تا ۱۹ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۰- ۱۹ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز تهران

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز تهران ساعت ۱۰ تا ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ برگزار خواهد شد.  <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

آخرین جلسه ی دوره مهارتهای فکری ۱ مدل RJ  مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳  ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵-۱۷ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ارتباطات مدل RJ – تهران

امروز سه شنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – تهران

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز تهران ساعت ۱۰ تا ۱۲وز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ درحال برگزاریست.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

آخرین جلسه از کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ  مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری مدل RJ تهران

کلاس مربیگری مدل RJ  روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ تعطیل می باشد. باسپاس.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

دوره ی جدید تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲-۱۴ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری مدل RJ مرکز اصفهان

کلاس مربیگری مدل RJ  روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱برگزار خواهد شد. باسپاس.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

شروع دوره ارتباطات مدل RJ

شروع دوره ارتباطات مدل RJ روزهای سه شنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ دوره ی ارتباطات مدل RJ در محل دفتر مرکزی تهران برگزار می گردد. امروز مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ اولین جلسه ی دوره ی ارتباطات با مدل RJ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مربیگری مدل فکری RJ مرکز تهران

کلاس مربیگری مدل فکری RJ  مرکز تهران روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ مرکز تهران برگزار خواهد شد. باسپاس.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ  مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاسهای مربیگری مدل RJ تهران

کلاس مربیگری مدل RJ  روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ برگزار خواهد شد. باسپاس.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کارگاه آموزشی تبدیل فن به حرفه با مدل RJ برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارتهای فکری و ضرورت تبدیل فن به حرفه در مدل RJ مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. محورهای کارگاه: تاثیر مهارتهای فکری در کار، تحصیل و زندگی، آشنایی با موانع فکری کارآفرینی و راههای رفع موانع  مدرس: دکتر سید محمد رجایی رامشه

 
همایش تفکر انتقادی در مدل RJ

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ برگزار شد

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ با حضور بنیانگذار مدل فکری RJ سید محمد رجایی رامشه روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت: ۱۲ تا ۱۴ در محل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. تالار اصفهان برگزار گردید. محورهای همایش: معرفی مدل RJ تفکر انتقادی چیست؟ تاثیر تفکر انتقادی در سلامت انسان تاثیر تفکر انتقادی در

 
 
  •  

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان می رساند که روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان تعطیل می باشد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز تهران برگزار خواهد شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۸   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ – تهران

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهارتهای فکری مدل RJ برگزار خواهد شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۵ اندیش ورزان عزیز مرکز بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت می نمایند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – اصفهان

کلاس مهارتهای فکری ۱ مدل RJ – مرکز اصفهان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان می رساند که روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان تعطیل می باشد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز تهران برگزار خواهد شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۸   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ – تهران

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهارتهای فکری مدل RJ برگزار خواهد شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۵ اندیش ورزان عزیز مرکز بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت می نمایند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کارگاه آموزشی مهارتهای فکری و ضرورت تبدیل فن به حرفه با مدل RJ

کارگاه آموزشی مهارتهای فکری و ضرورت تبدیل فن به حرفه در مدل RJ

کارگاه آموزشی مهارتهای فکری و ضرورت تبدیل فن به حرفه در مدل RJ با ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای محورهای کارگاه: تاثیر مهارتهای فکری در کار، تحصیل و زندگی، آشنایی با موانع فکری کارآفرینی و راههای رفع موانع  مدرس: دکتر سید محمد رجایی رامشه   زمان: ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ ساعت: ۱۴ الی ۱۷ آدرس:

 
همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد با حضور بنیانگذار مدل فکریRJ

همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر باهمکاری مرکز رفاه کودک و خانواده شیوا برگزار می کند:   همایش سلامت فکری کودک و پرورش استعداد با حضور بنیانگذار مهندسی ذهن RJ سید محمد رجایی رامشه محورهای همایش: معرفی مدل RJ تفکر انتقادی چیست؟ تاثیر تفکر انتقادی در سلامت انسان تاثیر تفکر انتقادی در پیشرفت فردی

 
 
تفکر انتقادی در مدل RJ

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ

همایش تفکر انتقادی در مدل RJ با حضور بنیانگذار مدل فکری RJ سید محمد رجایی رامشه محورهای همایش: معرفی مدل RJ تفکر انتقادی چیست؟ تاثیر تفکر انتقادی در سلامت انسان تاثیر تفکر انتقادی در پیشرفت فردی و اجتماعی فاجعه فقدان تفکر انتقادی زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸      ساعت: ۱۲ تا ۱۴ مکان:

 

کلاس تربیت مربی مدل RJ بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – اصفهان

به اطلاع تمامی شرکت کنندگان کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان می رساند که روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز اصفهان ساعت ۱۸ تشکیل خواهد شد؛ و کلاس روز پنج شنبه تعطیل می باشد. مرکز : اصفهان ساعت: ۱۸   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای

کلاس تربیت مربی مدل RJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵برگزار گردید. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ – اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ – اصفهان برگزار خواهد شد. مرکز : اصفهان ساعت: ۱۷   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ کلاس مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – مرکز تهران تعطیل می باشد. مرکز : تهران ساعت: ۱۷   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ – تهران

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهارتهای فکری مدل RJ برگزار خواهد شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۶ اندیش ورزان عزیز مرکز بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت می نمایند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس تربیت مربی مدل RJ بابل

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ- بابل

کلاس کتابخوانی نوروساینس مدل RJ به زبان انگلیسی، مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کلاسهای مربیگری مدل RJ تهران

کلاسهای مربیگری RJ و زبان انگلیسی نوروساینس مدلRJ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تعطیل می باشد. باسپاس.

جلسه آموزشی نرم افزار گروه RJ

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ جلسه ی آموزشی گروه RJ مجازی تهران- اصفهان ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

کلاس مهارتهای فکری ۲ مرکز تهران

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ مرکز تهران  برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲دوره ی مهارتهای فکری ۱ مدل RJ مرکز اصفهان در حال برگزاری می باشد. ساعت: ۱۵-۱۷ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس تربیت مربی مدل RJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۵برگزار خواهد شد. <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس مهارتهای فکری مدل RJ اصفهان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ کلاسهای مدل فکری RJ مرکز اصفهان به شرح زیر برگزار خواهد شد: مهارتهای فکری ۲:    ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ مهارهای فکری ۱:     ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه مدل RJ

کلاس شیوه های مطالعه به روش RJ تهران و بابل، روز دوشنبه ساعت ۱۵-۱۷ در مرکز تهران برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

کلاسهای مهارتهای فکری ۲و۱ مدل RJ – تهران و اصفهان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۹ دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ در دفتر تهران برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۴-۱۶ همچنین کلاسهای مدل فکری RJ مرکز اصفهان به شرح زیر برگزار خواهد شد: مهارتهای فکری ۲: ۱۵-۱۷ مهارهای فکری ۱: ۱۷-۱۹ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاسهای تربیت مربیRJ تهران

کلاس تربیت مربی مهارتهای فکری مدل RJ مرکز تهران روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

 

مهارتهای فکری ۲ مدل RJ – تهران

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ در دفتر تهران برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۰-۱۲ <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 

کلاس زبان نوروساینس RJ

کلاس زبان نوروساینس مدل RJ مرکز بابل روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد. <<< مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت RJ >>>

آغاز دوره ی جدید مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ

<<< آغاز دوره ی جدید مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ >>> امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ اولین جلسه از دوره ی مهارتهای فکری ۲ مدل RJ برگزار خواهد شد. ساعت: ۱۷ مکان: دفتر تهران دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ برگزار می کند.

 

برگزاری کلاس شیوه های مطالعه براساس مدل فکری RJ

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دومین جلسه از کلاس شیوه های مطالعه بر اساس مهندسی ذهن مدل RJ برگزار شد. مرکز : تهران ساعت: ۱۶ همچنین اندیش ورزان عزیز شهرهای دیگر از جمله اصفهان و بابل بصورت مجازی در این کلاس شرکت کردند.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

 
آغاز ثبت نام دوره مهارهای فکری 2 با ملد RJ

ثبت نام دوره مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ

دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ ثبت نام می کند <<< ثبت نام دوره مهارتهای فکری ۲ با مدل RJ >>> اندیش ورزان گرامی که ترم یک (مهارتهای فکری یک) را با موفقیت به پایان رسانده اند، می توانند در ترم دو (مهاترهای فکری ۲) شرکت نمایند. آخرین فرصت ثبت نام

برگزاری اولین جلسه ی دوره مهارتهای فکری یک RJ - تهران

شروع دوره ی مهارتهای فکری یک مدل RJ

<<<شروع دوره ی مهارتهای فکری یک >>> سلام و وقت بخیر? اولین جلسه ی دوره ی مهارتهای فکری یک بر اساس مدل RJ برگزار شد. در این جلسه سید محمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ به تعریف مدل RJ و شیوه ی شناسایی و رفع ویروس های فکری پرادختند. در این راستا تست

 
آغاز پیش ثبت نام دوره ی مهارتهای فکری یک

آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک

آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک   <<< آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک >>> سلام و وقت بخیر? آغاز ثبت نام مهارتهای فکری یک را خدمت علاقمندان به شرکت در دوره های RJ اعلام می دارد: دپارتمان خلاقیت و مهارت های فکری RJ برای افرادی که برای دوره ترم یک فعلی رزرو کرده٬ پیش