مربی چه کسی است؟ و مربیان RJ چه ویژگی هایی دارند؟

مربی چه کسی است؟

سید محمد رجایی رامشه در این فیلم کوتاه به توصیف یک مربی واقعی؛ و نیز ویژگی های مربیان RJ می پردازد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>