مربی چه کسی است؟ و مربیان RJ چه ویژگی هایی دارند؟

مربی چه کسی است؟

سید محمد رجایی رامشه در این فیلم کوتاه به توصیف یک مربی واقعی؛ و نیز ویژگی های مربیان RJ می پردازد.   <<< دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری و خلاقیت مدل RJ >>>

مربی خلاقیت کودک مدل RJ

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان دوره ای را با عنوان آموزش مربی کودک خلاق جهت افزایش سطح علمی و مهارتی مربیان این حوزه برگزار کرده، در این گزارش به گفته ی سیدمحمد رجایی رامشه بنیانگذار مدل فکری RJ، هدف یاد دادن فکر کردن به کودک می باشد. تمرینهای فکری طراحی شده در مهندسی ذهن مدل

معرفی مهارتهای فکری مدل RJ

این دانش (مدل فکری RJ) مانند کامپیوتر بوده و دانشی است که سخت افزار و نرم افزار دارد. فکر انسان نیز ویروسی می شود و نیاز به تنظیم کردن و نصب برنامه روی سیستم فکری انسان می باشد. با صحبت نمی توان گفت که استرس نداشته باش و نباید عصبانی بشوی، بلکه با برنامه فکری هفتگی مهارت ایجاد می کنیم. مانند پرورش اندام. هزار بار هم کتاب آن را بخوانید اندامتان تغییری نمی کند. ولی اگر شروع کردید به انجام برنامه ی مربوطه اثر آن را خواهید دید.