قسمت اول برنامه ی رادیویی ما و باریخ

موضوع برنامه:

کارشناس برنامه: سید محمد رجایی رامشه

خلاصه این قسمت:

برنامه رادیویی ما و باریخ

کارشناس برنامه: سید محمد رجایی رامشه